Huutokauppaa ja jäsenyyttä koskevat ehdot

PS AUCTION FINLAND OY

KULUTTAJIEN VERKKOHUUTOKAUPPAA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 


1.    Taustaa

1.1.    Nämä verkkohuutokaupan ostoja koskevat yleiset ehdot (”ehdot”) koskevat tilanteita, joissa kuluttaja (”asiakas”) suorittaa oston verkkosivustossa www.psauction.com ja siihen liittyvissä verkkosivustoissa (”verkkosivusto”). Sopimus solmitaan asiakkaan ja PS Auction Finland Oy:n, Y-tunnus 2773899-6 (”PS”), välillä. Asiakkaan on hyväksyttävä ehdot voidakseen ostaa huutokauppakohteita verkkosivustossa.


1.2.    PS:n verkkosivustolla myydyt huutokauppakohteet (”huutokauppakohde”) myydään PS:n nimissä, mutta myyjän, eli kolmannen osapuolen, puolesta. PS:n toimeksiantona on yleensä arvioida huutokauppakohteen arvo ja laatia sen kuvaus. Kuvauksen sisältö määritellään näiden ehtojen kohdassa 3 (”kohteen kuvaus”). Huutokauppakohteet ovat yleensä käytettyjä tai kierrätettyjä, ja PS pyrkii pitämään kohteen kuvauksen mahdollisimman tarkkana.

 

2.    Tarjousten tekeminen ja palvelumaksut


2.1.    Huutokauppakohteet myydään verkkosivuston verkkohuutokaupoissa. Verkkosivuston verkkohuutokauppoihin osallistuminen edellyttää, että asiakas on rekisteröitynyt jäseneksi PS:n huutokauppaa ja jäsenyyttä koskevien poikkeuksetta sovellettavien yleisten ehtojen mukaisesti. Katso tarkemmat tiedot verkkosivustolta ja edellä kuvatusta. Kattavat tiedot PS:n huutokauppapalvelusta ja huutokauppamenettelystä on esitetty PS:n huutokauppaa ja jäsenyyttä koskevissa yleisissä ehdoissa. Asiakkaan, joka haluaa osallistua verkkosivuston huutokauppaan, on noudatettava PS:n poikkeuksetta sovellettavia sääntöjä ja ohjeita.


2.2.    PS:n tarjoama huutokauppapalvelu on pitkäaikaisen kehitystyön ja huomattavien investointien tulosta. PS käyttää edelleen jatkuvasti aikaa ja varoja palvelun kehittämiseen. Jos asiakas käyttää PS:n huutokauppapalvelua ja tekee voittavan tarjouksen, huutokauppapalvelun käytöstä peritään maksu. Palvelumaksulla katetaan PS:lle huutokauppapalvelusta aiheutuvat kustannukset, kuten investoinnit palveluun, ohjelmointi-, käyttäjätuki- ja ylläpitokustannukset sekä muut palvelun tarjoamiseen liittyvät välttämättömät kustannukset. Palvelumaksun maksuehdot ja summat on määritelty verkkosivustolla. Palvelumaksun määrä saattaa vaihdella myytäväksi asetetun huutokauppakohteen tyypin mukaisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan palvelumaksun, vaikka asiakas ei jostakin syystä saattaisi kyseisen huutokauppakohteen ostoa loppuun. Jos asiakas ei voita huutokauppakohteesta käytyä huutokauppaa, PS kattaa palvelumaksun asiakkaan puolesta. Voimassa olevat palvelumaksut on esitetty verkkosivustolla. Palvelumaksu suoritetaan jäljempänä olevassa kohdassa 5 esitettyjen ehtojen mukaisesti.


2.3.    Näiden ehtojen mukainen PS:n velvoite toteuttaa kauppa tulee voimaan vasta, kun huutokauppakohteen myyjä on hyväksynyt voittaneen tarjouksen ja huutokaupan voittaneen tarjouksen esittäneelle asiakkaalle on lähetetty huutokauppakohdetta koskeva lasku, tai muutoin siinä tapauksessa, että PS on vahvistanut voittaneen tarjouksen PS:n huutokauppaa ja jäsenyyttä koskevien poikkeuksetta sovellettavien yleisten ehtojen mukaisesti.

 

3.    Kohteen kuvaus


3.1.    Verkkosivustolla myytäväksi määritellyt huutokauppakohteet yksilöidään kohteen kuvauksessa, jossa annetaan seuraavat tiedot:
(a)    huutokauppakohteen ja sen pääominaisuuksien peruskuvaus
(b)    huutokauppakohteen sijainti ja ajankohta, jolloin siihen voi tulla tutustumaan
(c)    huutokauppakohteen arvioitu markkina-arvo
(d)    huutokauppakohteen toimitustavat (jos sovellettavissa) tai vaihtoehtoisesti se, kuinka huutokauppakohde voidaan luovuttaa tai noutaa
(e)    korkeimpaan esitettyyn tarjoukseen sovellettavan palvelumaksun määrä.

 

3.2.    Huutokauppakohteelle määritetty markkina-arvo perustuu huutokauppakohteen arviointiin markkinat huomioiden ennen huutokaupan käymistä. Lopullinen hinta, jolla huutokauppakohde myydään, voi olla huomattavasti suurempi tai pienempi kuin markkina-arvo. PS ei voi taata, etteikö asiakas ehkä löydä vastaavaa huutokauppakohdetta edullisemmalla hinnalla.


3.3.    Kohteen kuvauksessa annettuja tietoja voidaan muuttaa tulevien olosuhteiden perusteella. Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä ilmoitetaan tai kerrotaan verkkosivustolla huutokaupan hetkellä, tai ne määritellään kohteen kuvauksessa. Tapauksissa, joissa muutoksen katsotaan voivan vaikuttaa olennaisesti huutokauppakohteen arvoon, PS varaa oikeuden poistaa huutokauppakohteen huutokaupasta ja verkkosivustolta ja lisäksi mahdollisesti tuoda huutokauppakohteen uudelleen myyntiin uudella kohteen kuvauksella. Jos kohteen kuvaus on annettu eri kielillä, suomenkielistä versiota pidetään pätevänä.

 

4.    Tutustuminen ja tarkastusvelvollisuus ennen huutokauppaa


4.1.    Huutokauppakohteen sijainti ja siihen tutustumisen ajankohta määritellään kohteen kuvauksessa. Asiakkaan on muodostettava mielipide myyntiin asetetusta huutokauppakohteesta paikan päällä ja tehtävä sitten tarjous sen arvon perusteella, jonka asiakas uskoo huutokauppakohteella olevan. Jos huutokauppakohteeseen tutustuminen ei ole mahdollista, asiakkaan on parhaan taitonsa mukaan arvioitava huutokauppakohde, esimerkiksi tarkastelemalla kohteen kuvausta ja huutokauppakohteen kuvia sekä tarvittaessa ottamalla yhteyttä PS:ään.


4.2.    Huutokauppakohde myydään sellaisena kuin se on. Myyntiin laitetuissa huutokauppakohteissa voi olla vikoja tai virheitä. PS suosittelee siksi, että asiakas tarkastaa ja arvioi huolellisesti huutokauppakohteen tilan ja kunnon sekä ennen kauppaa että kaupan jälkeen heti huutokauppakohteen vastaanotettuaan. Huutokauppakohteen kuvat tai kuvaukset huutokauppaluettelossa tai kohteen kuvauksessa ovat ensisijaisesti tunnistamistarkoituksia varten, eikä niitä saa käyttää yksinään minkään huutokauppakohteen tilan tai kunnon määrittämiseen.

 


5.    Maksut ja maksusuoritukset


5.1.    Verkkosivustolla esitetyt hinnat koskevat verkkosivustossa tehtyjä tarjouksia ja ostoja. Palvelumaksun lisäksi jokaisesta verkkosivustolla ostetusta yksittäisestä huutokauppakohteesta tehtyyn korkeimpaan tarjoukseen lisätään arvonlisävero ja muut sovellettavat lakisääteiset verot. Katso lisätietoja kohteen kuvauksesta. Arvonlisävero lisätään myös palvelumaksuun.


5.2.    Asiakas voi käyttää verkkosivustossa määriteltyjä maksutapoja. Tarkempia tietoja maksuvaihtoehdoistamme voi katsoa verkkosivustolta. PS:llä on oikeus veloittaa asiakasta jo voittaneen tarjouksen yhteydessä. PS varaa oikeuden olla tarjoamatta aina kaikkia maksutapoja tai oikeuden vaihtoehtoisesti muuttaa maksutapaa, jos asiakkaan valitsema tapa ei jostain syystä ole toimiva ostohetkellä. Huomaa, että mahdolliset maksutavan rajoitukset on esitetty verkkosivustolla.


5.3.    Jos maksua ei ole suoritettu seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, PS:llä on oikeus vaatia oston saattamista loppuun ja periä viivästyskorkoa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sekä veloittaa muistutusmaksut voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. PS:llä on tällaisessa tapauksessa myös oikeus perua osto maksusuorituksen laiminlyönnin vuoksi ja saada korvausta mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien palvelumaksu.


5.4.    Jos osto perutaan edellä esitetyn kohdan 5.3 nojalla, PS:llä on oikeus myydä huutokauppakohde uudelleen sopivaksi katsomallaan huuto- ja seurantamaksulla ilman ennakkoilmoitusta voittaneen huudon tehneelle asiakkaalle. Mahdollisen uudelleenmyynnin yhteydessä PS:llä on oikeus hyödyntää mahdollisia vastaanotetuista maksuista saatuja korvauksia maksaakseen huutokauppakohteen uudelleenmyynnistä johtuvia vaateita ja kustannuksia. Jos myyntihinta ei riitä kattamaan PS:n velkoja ja kustannuksia huutokauppakohteen uudelleenmyynnistä, joutuu asiakas maksamaan erotuksen.    


6.    Nouto, tarkastus ja kuljetus


6.1.    Ostetun huutokauppakohteen noudon päivämäärä ja kellonaika määritellään tilausvahvistuksessa, kohteen kuvauksessa tai voittavan huudon tehneelle asiakkaalle toimitettavassa laskussa. PS ei ole vastuussa kuljetuksesta, eikä rahti sisälly huutokauppakohteen ostoon. PS ilmoittaa asiakkaalle, milloin huutokauppakohde on valmiina noudettavaksi. Ellei asiakkaan kanssa ole muuta erikseen sovittu, huutokauppakohteen nouto tämän kohdan mukaisesti tapahtuu tilausvahvistuksessa tai kohteen kuvauksessa määriteltynä noutopäivänä. PS:llä on oikeus veloittaa säilytys- ja käsittelymaksua kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti kaikista huutokauppakohteista, joita ei noudeta määriteltynä aikana. PS ilmoittaa tästä asiakkaalle etukäteen. Jos asiakas on estynyt noutamaan huutokauppakohdetta määriteltynä päivänä ja kellonaikana, asiakkaan on otettava yhteyttä PS:ään PS:n toimittamien yhteystietojen mukaisesti.


6.2.    Huutokauppakohdetta noudettaessa on esitettävä kuitti maksetusta suorituksesta ja kopio laskusta tai maksuvahvistus. Mitään ostettuja huutokauppakohteita ei voi noutaa, ennen kuin PS on vastaanottanut maksun kokonaisuudessaan.


6.3.    Huutokauppakohdetta noudettaessa asiakkaan tulee tarkastaa huutokauppakohde varmistaakseen, että huutokauppakohde ei ole viallinen. Asiakkaan, joka noutaa huutokauppakohteen edustajan tai kuljetusliikkeen välityksellä, tulee allekirjoittaa vastaanottovaltakirja, jolla edustajalle tai kuljetusliikkeelle annetaan valtuutus tarkastaa ja noutaa huutokauppakohde asiakkaan puolesta.


6.4.    Jos huutokauppakohdetta ei ole noudettu noutopäivänä, joka on määritelty tilausvahvistuksessa, laskussa tai kohteen kuvauksessa, PS:llä on oikeus siirtää huutokauppakohde PS:n osoittaman säilytys-/kuljetusliikkeen hoitoon tai laittaa huutokauppakohde uudelleen myyntiin edellä esitettyjen kohtien 5.3 ja 5.4 ehtojen mukaisesti tai hävittää huutokauppakohde. Jos huutokauppakohde koskee kiinteistöä, asiakkaalla on oikeus päästä kiinteistöön omistajan ja asiakkaan välisellä sopimuksella sovittuna päivänä.


6.5.    Asiakkaan kanssa erikseen sovittaessa PS voi järjestää huutokauppakohteen kuljetuksen. Kaikista kuljetuksista, niin kotimaisista kuin kansainvälisistä, huolehtii yleensä ulkopuolinen liike (”huolintaliike”) erillisen sopimuksen mukaan, ja kuljetukset hoidetaan huolintaliikkeen soveltuvien määräysten mukaisesti. Huolintaliikkeistä voidaan päättää vasta, kun maksu on suoritettu kokonaisuudessaan. Asiakkaalta laskutetaan lisäksi määritellyt rahtikustannukset huolintaliikkeen kulloinkin sovellettavan, verkkosivustolta löytyvän hinnaston mukaisesti.


6.6.    PS on vastuussa mahdollisesti vaurioituneista tai kadonneista huutokauppakohteista silloin, kun huutokauppakohdetta kuljetetaan asiakkaalle. Jos ilmenee kuljetusta koskevia reklamaatioita tai vaateita, esimerkiksi jos huutokauppakohde on vaurioitunut tällaisen kuljetuksen aikana, asiakkaan on välittömästi ilmoitettava asiasta huolintaliikkeelle ja PS:lle verkkosivustossa annettujen yhteystietojen mukaisesti. Jos PS suostuu yksittäistapauksessa pakkaamaan ja lähettämään ostetun huutokauppakohteen, tämä tehdään asiakkaan lukuun ja vastuu kohteesta siirtyy asiakkaalle hänen vastaanottaessaan kyseisen kohteen. Jos asiakas havaitsee huutokauppakohteessa vikoja, asiakkaan on välittömästi ilmoitettava asiasta PS:lle jäljempänä esitetyn mukaisesti. 


7.    Vaaranvastuun siirtyminen


7.1.    Vaaranvastuu huutokauppakohteesta siirtyy PS:ltä asiakkaalle heti asiakkaan noudettua huutokauppakohteen tai, jos asiakas on maksanut huutokauppakohteen toimituksesta, heti asiakkaan vastaanotettua huutokauppakohteen.


7.2.    PS ei vastaa kustannuksista, vahingoista tai seurannaisvahingoista, joita asiakkaalle aiheutuu siinä tapauksessa, että huutokaupan päätyttyä huutokauppakohde varastetaan noutopaikalta eikä PS pysty tästä syystä noutopäivänä luovuttamaan huutokauppakohdetta. PS ei vastaa myöskään kustannuksista, vahingoista tai seurannaisvahingoista, joita asiakkaalle aiheutuu siinä tapauksessa, että huutokaupan päätyttyä huutokauppakohde vedetään takaisin mistä tahansa syystä. Jos huutokauppakohde varastetaan tai PS vetää huutokauppakohteen takaisin huutokaupan päätyttyä, PS palauttaa asiakkaalle tämän huutokauppakohteesta maksaman summan.


8.        Vahingonkorvausvastuu


8.1.    Kaikki verkkosivuston huutokauppakohteet myydään sellaisena kuin ne ovat eli siinä kunnossa, missä ne ovat huutokaupan hetkellä. Jos huutokauppakohteessa esiintyy vikoja, jotka liittyvät siihen, ettei huutokauppakohde vastaa sovittuja ominaisuuksia tai kohde on huonommassa kunnossa kuin asiakas on hyvästä syystä voinut olettaa, PS on vastuussa jäljempänä esitettyjen määräysten mukaisesti.


8.2.    PS ei ole vastuussa mistään oston jälkeen syntyneistä vioista. PS ei ole vastuussa
(a)    huutokauppakohteen tavallisessa käytössä syntyvästä kulumisesta 
(b)    vioista, vaurioista ja vahingoista, jotka on esitetty huutokauppaluettelossa tai kohteen kuvauksessa
(c)    vioista, jotka asiakkaan olisi tullut ennakoida hinnan tai iän perusteella
(d)    vioista, joista asiakas on ollut tietoinen tai joista hänen olisi pitänyt olla tietoinen, kuten sellaisista, jotka asiakkaan olisi pitänyt tietää luettuaan huolellisesti kohteen kuvauksen ja tarkasteltuaan huutokauppakohteeseen kiinnitettyjä kuvia, tai sellaisista, jotka asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita tarkastaessaan huutokauppakohdetta edellä esitettyjen kohtien 4 tai 6.3 mukaisesti.

 

8.3.    PS ei myöskään ole vastuussa vioista, jos huutokauppakohde myydään korjaustarpeessa olevana tuotteena, vaikka huutokauppakohteessa olisikin määriteltyä enemmän tai laajempia vikoja. PS ei ole vastuussa huutokauppaluettelossa tai kohteen kuvauksessa annettujen huutokauppakohteen kuvausten kattavuudesta koskien vaurioita tai vikoja.


8.4.    Jos huutokauppakohdetta ei voida luovuttaa huutokaupan päättymisen jälkeen, PS palauttaa asiakkaan huutokauppakohteesta maksaman summan asiakkaalle ja korvaa asiakkaalle lisäksi mahdolliset noutopaikalle matkustamisesta aiheutuneet kustannukset kulloinkin sovellettavien, verkkosivustolla esitettyjen korvaustasojen mukaisesti.


8.5.    PS ei ole vastuussa sellaisista huutokauppakohteista, jotka myydään ulosottoviranomaisten, konkurssipesän hoitajien tai muiden, esimerkiksi perintätoimistojen, pankkien tai vastaavien, pakkohuutokauppaa hoitavien tahojen toimeksiannosta.

 

9.    Peruuttamisoikeus


9.1.    Kun asiakas ostaa huutokauppakohteen verkkosivustolta, hänellä on neljäntoista (14) päivän peruutusaika voimassa olevan kuluttajansuojalain mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on oikeus peruuttaa mikä tahansa osto ilmoittamalla asiasta PS:lle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun asiakas tai hänen edustajansa on noutanut tai vastaanottanut huutokauppakohteen (peruuttamisaika).


9.2.    Peruuttamisoikeus ei koske huutokauppakohteita, jotka ovat kiinteää omaisuutta tai muita kohteita, joihin peruuttamisoikeutta ei sovelleta, kuten elintarvikkeet.


9.3.    Jos asiakas haluaa peruuttaa huutokauppakohteen oston, asiakkaan on ennen peruuttamisajan päättymistä lähetettävä asiasta selkeä ilmoitus PS:lle seuraavasti: Oston peruuttaminen. Asiakkaan on ilmoitettava viestissä nimensä, osoitteensa ja muut tärkeät tiedot, kuten tilausviite, laskun numero ja huutokauppakohteen nimi. Asiakas voi myös käyttää PS:n kotisivuilta löytyvää peruutuslomaketta.


9.4.    Käyttäessään peruuttamisoikeuttaan asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa huutokauppakohde PS:n toimipisteeseen. Kaikki palautukset PS:n toimipisteisiin ovat maksuttomia. Kattavat ohjeet asiakaspalautuksista löytyvät verkkosivustolta. Jos asiakas tekee palautuksen PS:n toimipisteeseen, hänen on toimitettava myös ostokuitti ja kopio laskusta tai maksuvahvistus.


9.5.    Jos asiakas käyttäessään peruuttamisoikeuttaan palauttaa huutokauppakohteen, asiakkaan on maksettava palautuksen postituskulut ja hän on vastuussa huutokauppakohteen kunnosta sen jälkeen, kun hän on noutanut tai vastaanottanut huutokauppakohteen, sekä paluupostituksen aikana. Huutokauppakohde on palautettava neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun PS:lle on ilmoitettu peruutuksesta. Huutokauppakohde on palautettava hyvin pakattuna ja hyvässä kunnossa. Kaikki palautukset PS:lle on lähetettävä verkkosivustolla esitettyjen menetelmien ja ohjeiden mukaisesti. Ohjeet löytyvät täältä: Oston peruuttaminen.


9.6.    Kun asiakas peruuttaa ostonsa, PS palauttaa asiakkaan huutokauppakohteesta maksaman summan, mukaan lukien vakiomääräiset postituskulut. Maksujen palautus ei koske mahdollisia lisäpostituskuluja, jos asiakas päättää palauttaa kohteen muulla tavoin kuin PS:n tarjoamien huolintaliikkeiden kautta tehtyä vakiotoimitustapaa käyttäen. On huomattava, että maksujen palautus ei koske palvelumaksua, koska asiakas on suostunut siihen, ettei peruutusoikeus koske palvelua, johon palvelumaksua sovelletaan PS:n kulloinkin sovellettavien huutokauppaa ja jäsenyyttä koskevien yleisten ehtojen mukaisesti. Jos tilauksesta palautetaan vain osa, postituskuluja ei korvata. PS:llä on oikeus vähentää palautettavasta summasta määrä, joka vastaa huutokauppakohteen arvonalennusta verrattuna sen alkuperäiseen arvoon, jos ja siinä laajuudessa kuin tällainen arvonalennus johtuu siitä, että asiakas on käyttänyt huutokauppakohdetta enemmän kuin on ollut tarpeen sen toiminnan tai ominaisuuksien määrittämiseksi.
 

9.7.    PS palauttaa summan viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin PS on vastaanottanut asiakkaan peruuttamisilmoituksen. PS voi kuitenkin viivästyttää maksun palauttamista siihen asti, kunnes PS on vastaanottanut huutokauppakohteen tai asiakas on toimittanut todisteen huutokauppakohteen palauttamisesta, esimerkiksi toimitusvahvistuksen. Maksu palautetaan asiakkaalle hänen valitsemaansa maksutapaa käyttäen, ellei asiasta ole muuta sovittu eikä tällaiselle maksun palautukselle ole esitetty vastalausetta. Asiakkaalta ei missään tapauksessa veloiteta mitään takaisin maksamiseen liittyviä maksuja.

 

10.    Reklamaatiot


10.1.    Asiakas ei voi vaatia korvauksia huutokauppakohteen viallisuuden vuoksi, jos asiakas ei ole ilmoittanut PS:lle viasta (reklamaatio) jäljempänä esitetyn ajan kuluessa.


10.2.    Asiakkaalla on oikeus tehdä reklamaatio verkkosivustolta ostetuista huutokauppakohteista kolmen (3) vuoden kuluessa. Oikeus reklamaation tekemiseen koskee vain kohteita, jotka ovat viallisia sovellettavan kuluttajansuojalain mukaisesti. Reklamaatio on tehtävä sovellettavan kuluttajansuojalain mukaisessa ajassa.


10.3.    PS suosittelee, että mahdolliset reklamaatiot tehdään verkkosivustolla esitetyllä tavalla. Kirjallisen reklamaatioilmoituksen on sisällettävä kohteen numero ja laskun numero, reklamaation kohteena olevan huutokauppakohteen yksilöinti ja kuvaus siitä, miten vika ilmenee. Selvyyden vuoksi huomautetaan, että vahingossa tehty tarjous ei anna perusteita reklamaatiolle. PS pidättää oikeuden kieltäytyä reklamaatioista, mikäli kohde ei olekaan viallinen.


10.4.    Jos huutokauppakohteessa on vikoja, PS:llä on harkintansa mukaan oikeus hyvittää ne asiakkaalle seuraavilla tavoilla:
(a)    ensisijaisesti korjaamalla vika
(b)    toissijaisesti myöntämällä asiakkaalle kohtuullinen korvaus, kuten hinnanalennus
(c)    kolmanneksi tarjoamalla asiakkaalle korvaava kohde.


10.5.    PS ei korvaa mitään asiakkaan tekemiä korjauksia, ellei PS ole hyväksynyt tällaista korjausta etukäteen.


10.6.    Jos jotain PS:n vastuulle kuuluvaa vikaa ei korjata kohtuullisen ajan kuluessa reklamaation tekemisestä kohdan 10.4 mukaisesti eikä reklamaation tekemisestä kuitenkaan ole enempää kuin kolmekymmentä (30) päivää, asiakkaalla on oikeus perua osto ja saada huutokauppakohteen palautusta vastaan korvauksena asiakkaan PS:lle oston yhteydessä maksama summa. Asiakas ei ole oikeutettu mihinkään muihin korvauksiin.


10.7.    Jos asiakas esittää reklamaation ja kohteessa ei ole vikaa, josta PS olisi vastuussa, PS:llä on oikeus saada korvausta aiheutuneista kustannuksista.


10.8.    Tässä kohdassa 10 esitetyt korvaavat toimet ovat yksinomaiset ja ainoat korvaukset, joihin asiakas on oikeutettu reklamaatioita esittäessään.

 

11.    Ulosoton yhteydessä takavarikoitujen tavaroiden myyntiä koskevat erityisehdot


11.1.    PS tarjoaa verkkosivustollaan myös Suomen ulosottoviranomaisten suorittamien ulosottojen yhteydessä haltuun ottamien tavaroiden myyntipalvelua. Näiden huutokauppakohteiden myynnin yhteydessä sovelletaan jäljempänä esitettyjä erityisehtoja.


11.2.    Huutokauppakohteet myydään tarjous-/huutokauppamenettelyllä Suomen ulosottoviranomaisten puolesta. Suomen ulosottoviranomaisilla on oikeus perua myynti tai perua tiettyjen kohteiden myynti lyhyellä varoitusajalla. Huutokauppakohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat myyntihetkellä. Mitään reklamaatioita tai peruutuksia ei huomioida.


11.3.    PS ei suorita mitään kattavia ulosotossa haltuun otettujen tuotteiden testejä, ja verkkosivustolla esitettävä kohteen kuvaus on hyvin yleinen. Asiakkaan on itse arvioitava huutokauppakohteen kunto tutustumisen aikana ja luettava kohteen kuvaus. Vaikka huutokauppakohdetta ei hyväksyttäisi noudon yhteydessä, voittanut tarjous sitoo sen tehnyttä asiakasta kohteen kunnosta riippumatta.

 

12.    Ehtojen muuttaminen


12.1.    PS:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle tai esittämällä muutetut ehdot verkkosivustossaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan siitä hetkestä, kun asiakas hyväksyy ehdot (hyväksyminen annetaan sähköisesti avattaessa verkkosivustoa seuraavan kerran), tai kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun PS on ilmoittanut asiakkaalle ehtojen muutoksista. PS suosittelee, että asiakas käy säännöllisesti verkkosivustolla pysyäkseen ajan tasalla ehtoihin tehdyistä muutoksista.

 

13.    Ylivoimainen este


13.1.    Jos PS ei pysty suorittamaan näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai velvoitteiden suorittamisesta tulee kohtuuttoman hankalaa PS:n kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevien olojen, kuten työtaistelun, sodan, tulipalon, ukonilman, terroristihyökkäyksen, varkauden, valtion viranomaisten antamien säädösten muuttumisen, valtion viranomaisten väliintulon takia tai muun kolmansia osapuolia koskevan paremman oikeuden tai jonkin muun olosuhteen vuoksi, PS vapautetaan korvausvastuusta ja muista rangaistuksista, joita velvoitteiden suorittamisen viivästymisestä tai laiminlyönnistä aiheutuisi. Jos PS:n suoritukset estyvät yli kolmen (3) kuukauden ajan jonkin tässä kohdassa esitetyn olosuhteen seurauksena, asiakkaalla on oikeus perua osto. 

 

14.    Sovellettava laki ja riita-asiat


14.1.    Näiden ehtojen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomen lakien mukaisesti, ja ne ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, riidat ratkaistaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa.

14.2.    Kuluttajana asiakas voi olla yhteydessä myös Kuluttajariitalautakuntaan sen verkkosivuston (www.kuluttajariita.fi) kautta. Asiakas voi tehdä valituksen myös Euroopan kuluttajakeskuksen verkkovälitteisen riidanratkaisun portaalissa osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FI.


PS otti nämä ehdot käyttöön 10.03.2017.